Pravidlá súťaže

Stav: Ukončená | od 4.7. 2023 do 18.7. 2023

Súťažný príspevok nájdete na našej stránke na Facebooku.

Názov súťaže

Súťaž so spoločnosťou VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce o slúchadlá Apple AirPods (2019) v hodnote 129 €.

Ako sa zapojíte do súťaže? Stačí v komentári označiť kamošku, ktorá si tiež rada počas varenia spieva.

Nezabudni lajknúť Vera kuchyne na Facebooku aby ti neunikli žiadne skvelé súťaže o hodnotné ceny!

Vera kuchyne na Facebooku

Výherca súťaže

Michaela Viteková

Úvod

Všeobecné podmienky súťaže sa použijú v rámci aktivít webstránky www.verakuchyne.sk (VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce), pokiaľ osobitné pravidlá konkrétnej súťaže neustanovujú inak. Všeobecné podmienky súťaží stanovujú podmienky pre prihlásenie, účasť, získanie a odovzdanie výhry v súťaži, a popisujú práva a povinnosti súťažiacich, a tiež zabezpečenie ochrany osobných údajov v zmysle zákona 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov.

Účel súťaže a organizátor

Účelom súťaže na stránke www.verakuchyne.sk na Facebooku je reklama a propagácia internetovej stránky organizátora súťaže. Organizátorom súťaže je VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce.

Začiatok a ukončenie súťaže

Do súťaže sa užívatelia Facebooku môžu zapojiť v období od 04.7. 2023 do 18.7. 2023.

Ukončenie súťaže môže byť upravené organizátorom.

Žrebovanie

Žrebovanie prebehne po ukončení súťaže.

Výhra

Slúchdlá Apple airpods.

Slúchadlá apple airpods 2019

Podmienky účasti

Do súťaže sa môže zapojiť každý vo veku minimálne 18 rokov. Do súťaže nebudú zaradení zamestnanci spoločnosti VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce. Do súťaže bude zaradený každý, kto pridá komentár k súťažnému príspevku z facebookovej stránky Verakuchyne patriacej spoločnosti VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce.

Kontaktovanie výhercu a odovzdanie výhry

Výherca súťaže bude vyžrebovaný z užívateľov Facebooku, ktorí sa zapojili do súťaže a splnili podmienky účasti. Výherca bude kontaktovaný prostredníctvom Facebooku (správa). V prípade, že sa nepodarí kontaktovať výhercu do 24 hod., výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Výhra bude odovzdaná v predajni VERA NÁBYTOK, Priemyselná 21, 071 01 Michalovce alebo podľa dohody s výhercom. V prípade, že sa výherca neohlási na odovzdanie výhry v stanovenom čase, výhra prepadne ďalšiemu vyžrebovanému.

Ochrana osobných údajov

Účastníci prihlásením do súťaže dávajú Organizátorovi svoj výslovný súhlas so spracovaním osobných údajov, ktorými sú poskytnuté identifikačné údaje účastníka súťaže (meno, priezvisko) ako aj so spracovaním údajov za účelom realizácie súťaže a odovzdania výhry v priebehu súťaže a po jej skončení a pre potreby riadnej identifikácie účastníka súťaže. Výherca súťaže bude zverejnený na internetovej stránke www.verakuchyne.sk a na stránke spoločnosti Verakuchyne na Facebooku.

Osobitné ustanovenia

Organizátor si vyhradzuje právo konečného rozhodnutia vo všetkých záležitostiach súvisiacich s usporiadaním Súťaže, a to vrátane jej prerušenia, odvolania, doby platnosti alebo úpravy jej pravidiel vrátane práva nahradiť deklarovanú výhru inou cenou obdobného typu a zodpovedajúcej hodnoty.

Organizátor si vyhradzuje pre prípad podozrenia z porušovania týchto podmienok súťaží, najmä pre prípad získavania výhier v rozpore so všeobecnými a osobitnými podmienkami a dobrými mravmi, zneužívania mechanizmu a výhod súťaže, právo súťažiacemu odmietnuť možnosť účasti v súťaži a právo výhercovi výhru neposkytnúť, a to aj so spätnou účinnosťou. Organizátor súťaže si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť, odložiť, prerušiť či bez náhrady ukončiť. Zmenu pravidiel Organizátor vhodným spôsobom zverejní na stránke verakuchyne.sk

Výsledky Súťaže sú konečné, bez možností odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve ako určil Organizátor a namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné plnenie.

Organizátor Súťaže nenesie zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním. Súťažiaci berú na vedomie, že výhry zo stávok a hier nie je možné vymáhať. V prípade, že výhercom sa stane osoba, ktorá nie je plnoletá alebo nie je spôsobilá na právne úkony v plnom rozsahu, výhra bude odovzdaná jej zákonnému zástupcovi alebo opatrovníkovi, prípadne prepadne ďalšiemu vyžrebovanému súťažiacemu v poradí. Zdieľanie príspevku na Facebooku a likeovanie stránky na Facebooku nie je podmienkou účasti v súťaži.